ЕКСПЕРИМЕНТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ У КОЛКІВСЬКОМУ ВПУ

Особливості розвитку сучасного суспільства зумовлюють необхідність трансформації вимог до підготовки молоді у системі професійно-технічної освіти. В умовах динамічного ринку праці випускнику професійно-технічного навчального закладу недостатньо набути лише професійної компетентності, йому також потрібно визначитися з подальшою професійно-освітньою траєкторією, набути навичок працевлаштування, сформувати бажаний та досяжний образ власного професійного майбутнього тощо. Однією з характеристик успішності суб’єкта в професійній сфері є професійна кар’єра, а вибір напряму професійної кар’єри є одним із важливих життєвих рішень молодої людини. Підготовка учня ПТНЗ до вибору й реалізації професійної кар’єри передбачає створення певної системи, яка б забезпечувала супровід зазначеного процесу.
Актуальність даної проблеми визначається новими завданнями, які повинні вирішувати навчальні заклади системи професійно-технічної освіти в умовах ринкової економіки, здійснюючи підготовку конкурентоздатних робітничих кадрів з високим рівнем мобільності, здатних працювати в умовах постійного оновлення техніки і технологій з урахуванням світових тенденцій.
Проте швидкі темпи технологічних змін випереджують зміст навчальних програм з професійного навчання, тому професійні компетенції випускників ПТНЗ не завжди відповідають вимогам роботодавців та сучасного виробництва. Одним з інструментів усунення цієї невідповідності є налагодження тісної співпраці з роботодавцями, вивчення їх вимог до кваліфікації майбутніх робітників з метою їх подальшого працевлаштування.
Організаційно-предметне середовище консультування з професійної кар’єри у закладах професійної освіти може реалізовуватися у формі Центрів професійної кар’єри. Центр професійної кар’єри є підрозділом закладу професійної освіти, основною метою якого є комплексна підтримка учнів і випускників стосовно кар’єрного розвитку й надання послуг і програм по плануванню й розвитку кар’єри, що допомагатимуть учням і випускникам у досягненні намічених кар’єрних цілей. Центр професійної кар’єри також є сполучною ланкою між навчальним закладом і ринком праці, тобто роботодавцями. Саме таку функцію покликаний виконувати Центр професійної кар’єри, який створений у Колківському вищому училищі в 2016 році.
Метою діяльності Центру професійної кар’єри учнівської молоді є формування кар’єрної компетентності учнів ПТНЗ, яка реалізується шляхом надання послуг з професійної орієнтації й кар’єрного консультування. В ньому започаткували збір інформації про базові підприємства регіону для проходження виробничої практики, ярмарки кар’єри, вакансії на ринку праці, про актуальні регіональні та міжнародні проекти, створюються фільми та мультимедійні презентації про успішних випускників училища, довідники, буклети, інформаційні листки тощо. Проте накопичений досвід свідчить про необхідність розроблення й дослідно-експериментальну перевірку організаційно-педагогічних умов створення і функціонування Центру професійної кар’єри учнівської молоді.
Тому на базі училища започатковано здійснення інноваційної освітньої діяльності шляхом організації та проведення експерименту всеукраїнського рівня з теми «Організаційно-педагогічні умови створення і функціонування Центру професійної кар’єри учнівської молоді».
Результати досліджень будуть використані для створення і методичного супроводу функціонування Центрів професійної кар’єри учнівської молоді у закладах професійно-технічної освіти, забезпечення підготовки майбутніх кваліфікованих робітників до вибору й успішного розвитку професійної кар’єри в умовах динамічного ринку праці.

Садовська Галина,
 викладач Колківського ВПУ

Версія для друку